Lägesrapport

Här kommer en lägesrapport 2022 om pågående projekt i Ösmo.


Ösmo entré: Planuppdrag beslutades i SBN i oktober. En förstudiefas är igång där kommunen tillsammans med K2A tittar på förutsättningar för projektet som t ex natur- och kulturvärden, trafik, buller, målpunkter och mötesplatser m.m.

Projektets hemsida:Ösmo entré - nya bostäder och butikslokaler intill Ösmo station - Nynäshamns kommun (nynashamn.se)


Hallängen 7: Projektet har försenats pga behövt invänta ställningstagande inom grannprojektet Utveckling av centrala och södra Ösmo. Projektet är också beroende av när Vattenfall kommer kunna riva befintlig luftledning. Planläggningen pågår och vi tittar på en ny tidplan. Tyvärr finns behov av att uppdatera hemsidan, men här finns länken:Flerbostadshus i Ösmo - Nynäshamns kommun (nynashamn.se)


Ny förskola på Vansta 5:50:

Kommunstyrelsen tog ett inriktningsbeslut i okt att planläggning ska fortsätta på platsen med inriktningen att bygga en platsanpassad förskola. Detta eftersom kommunens konceptförskola inte går att bygga inom planområde pga den kuperade terrängen. Förprojektering pågår av byggnad och trafiklösning. Förprojekteringen kommer sedan ligga till grund för utredningar och ett granskningsförslag.

Ny förskola vid Viksängens IP i Ösmo - Nynäshamns kommun (nynashamn.se)


Utveckling av centrala och södra Ösmo:

Utveckling av centrala och södra Ösmo - Nynäshamns kommun (nynashamn.se)


Utredningar:

- Fältarbeten för arkeologisk avgränsning norr om Ösmo IP är klar, rapport har lämnats in till länsstyrelsen och vi får ta del av resultatet när länsstyrelsen godkänt rapporten.

- Fortfarande utmaningar kring den dagvattenutredning vi fått - dialog pågår med konsult samt arbete med ett "parallell spår" där avstämning med länsstyrelsen planeras.

- Trafikplanerare jobbar på och tittar på olika trafikfrågor såsom gatuhierarki, sektioner, parkering, kollektivtrafik m.m. De kommer att uppdatera trafikutredningen.


Detaljplaner:

- Etapp 1: Tidplan är reviderad och preliminärt beslut om samråd i april 2023. Förseningen beror på resursbrist och utmaningar med komplexa frågor som behöver lösas i ett helhetsperspektiv t ex dagvatten.Ösmo etapp 1 - nya kvarter i centrala Ösmo - Nynäshamns kommun (nynashamn.se)

- Etapp 2/ny skola : Vi tittar på hur en förstudie ska ske, metoder, resurser m.m. Syftet med förstudien är att landa i en strukturskiss motsvarande den som finns för området norr om Nyblevägen. Förstudien ligger sedan till grund för detaljplanarbetet.


Markanvisningar:

- Markanvisningsavtalet med Titania är förlängt med två år, beslutades av kommunfullmäktige i november.

- Inga nya markanvisningar är planerade i dagsläget.

- Kommunen hade 11/11 en byggaktörsträff där flera visade intresse för Ösmo.