Samverkan 2030

Foto Målsättningsarbete.jpg

Målet med samverkansmötet 2019-10-17
• Upprätta en samverkansmodell för lokal samverkan avseende Framtid  Ösmo 2030
• Informera om värdet av att samordna det lokala näringslivet, föreningslivet, organisationer och myndigheter i en gemensam samverkan
• Identifiera nu pågående inhämtning av medlemmarnas synpunkter på FöP 2006, Programplan 2010, Strukturplan 2016 och kommande deltaljplanering av etapp 1-5 med utgångspunkt i RUFS 2050
• Fastslå att scenario 3 utgör visionen för en gemensam målbild
• Utveckla delmål genom respektive samverkansmedlems delaktighet inför nästa samverkansmöte i januari 2020
• Ha en gemensam samsyn kring nuvarande samråd för nybyggnation av lägenheter vid Ösmo busstorg (resecentrum)

Kommunens förslag

1. Möjlighet till utökning av byggrätter och avstyckning av befintliga fastigheter.

2. Nyblevägen blir stadsgata och pulsåder i tätorten och kopplas ihop med ett nord-sydligt stråk.
3. Befintlig infartsparkering väster om järnvägen effektiviseras, möjlighet för ny byggrätt.
4. Förtätning med flerbostadshus och radhus på ny kvartersmark längs med huvudstråken.
5. Utökade byggrätter för handelsverksamhet i anslutning till Ösmo centrum och torget.
6. Befintlig markparkering i centrum effektiviseras och möjligheten att anlägga parkeringsgarage för besökare bör ses över.
7. Vanstaskolan får ny alternativ placering söder om Nyblevägen.
8. Ny placering för drivmedelstationen söder om väg 225 intill Vansta industriområde.
9. Befintliga fornlämningar i området värnas.
10. Den södra delen av grönområdet Hallängen får en rumslig avgränsning mot Nyblevägen genom att ny bebyggelse tillkommer.
11. Förskolan Hallängen utökas och får en ny placering söder om Nyblevägen.
12. Ösmo IP får utökad yta med möjlighet till ny yta för spontanidrott.
13. Möjlig broförbindelse över väg 225.
14. Ny anslutning till väg 533 via Vansta industriområde, befintlig utfart mot väg 225 stängs.
15. Befintliga vägar i “Område 2” breddas och får gång-och cykelbana.
16. Förtätning med främst småhus och parhus söder om väg 225.
17. Möjlig placering av ny förskola söder om väg 225.
18. Befintlig topografi respekteras vid byggnation
19. Möjlighet till gemensamma gårdsrum inom varje kvarter.
20. Variation i småhustomtstorlek från 350 - 1 500 m2.
21. Ny dagvattendamm sydost om Vansta industriområde.

Hämta pdf som visar mer information......

På mötet fick deltagarna också se mycket fina förslag på hur Ösmo tätort skulle kunna se ut.

Ösmo centrum centrala delen (två sidor)....

En uppdatering med skiss över bostäder mellan IP och motionsspår......

Exempel på bostäder i en villastad

Förslagen från arkitekten Kjell Forshed...

Gamla Mariefred
Gamla Mariefred

press to zoom
Tullinge trädgårdsstad
Tullinge trädgårdsstad

press to zoom
Bästa kondis i Sverige
Bästa kondis i Sverige

press to zoom
Gamla Mariefred
Gamla Mariefred

press to zoom
1/4