Årsmöte 2021-05-30 kl. 14.00 i Centrumhuset

§1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
Pelle Johannisson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därmed mötet
för öppnat. 14 st närvarande enligt bilaga.


§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet beslutade välja Göran Bergander som ordförande och Margareta Molén
som sekreterare.


§3 Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare
Årsmötet beslutade välja: Bo Abrahamsson och Jan Marceau till justerare..


§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Pelle Johannisson informerade mötet att föreningen delat ut kallelse till årsmötet i
samband med medlemsavgifter till medlemmarna via roteombuden. Årsmötet har
också annonserats via Föreningsnytt i NP 3 veckor innan mötet i februari och maj
mötet. Mötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.


§5 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade fastställa dagordningen.


§6 Verksamhetsberättelse och resultat 2020


§6a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (VB20)
Pelle Johannisson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020. Mötet beslutade
därefter godkänna verksamhetsberättelsen.


§6b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret (FB20)
Kassören presenterade balans- och resultaträkningen. Mötet beslutade därefter
godkänna förvaltningsberättelsen och använda resultatet enligt styrelsens förslag.


§7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret (RB20).
Pelle läste upp revisionsberättelsen. Mötet beslutade därefter godkänna
revisionsberättelsen.


§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen
avser
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Årsmöte i Ösmo Villaägareförening
Årsmötesprotokoll
Sid 2 (4)


§9 Fastställande av arvoden
Mötet beslutade att fastställa följande arvoden.
Ordförande 650 kr
Kassör 650 kr
Ledamöter 500 kr
Ersättare 350 kr
Revisorer 100 kr
Valberedare 400 kr


§10 Fastställande av medlemsavgifter
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften oförändrad till 150 kr för 2022.


§11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret (VP21 + BU21)
Mötet beslutade fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2021.
Budgetförslaget fastställdes av mötet.


§12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Styrelsen har inte lagt några förslag och inga motioner har inkommit.


§13 Val av:
§13a föreningens (tillika styrelsens) ordförande för en tid av två (2) år
Per Johannisson valdes som ordförande 2020, kvarstår 1 år.


§13b erforderligt antal (minst 3) ledamöter för en tid av två (2) år
Mötet beslutade välja Bo Abrahamsson (omval) och Dennis Skoogh (omval) som
ledamöter.

Otto Svedenblad och Martin Svedenblad valdes som ledamöter 2020, kvarstår 1
år.
§13c kassör för en tid av två (2) år
Mötet beslutade välja Margareta Molén (omval) som kassör.


§13d två ersättare för en tid av ett (1) år
Mötet beslutade välja Ulf Cleverby (omval) och Jan Marceau (omval) som
ersättare.


§13e två revisorer och en ersättare för en tid av ett (1) år
Mötet beslutade att som revisorer välja Therese Nilsson (omval) och Bengt Staaf
(omval). Mötet besluta att som revisorsersättare välja Ann Lagerström (omval).


§13f erforderligt antal funktionärer
Mötet valde som materialförvaltare Conny Larsson (omval).


Årsmöte i Ösmo Villaägareförening
Årsmötesprotokoll
Sid 3 (4)
Till Rotesamordnare valdes Marie Fridén.
Till Roteombud valdes
Rote 1 Anita Lundin
Rote 2 Aina Svensson
Rote 3 Rune Stang
Rote 4 Arne Rosenqvist
Rote 5 Ingela Forsberg
Rote 6a Martin Svedenblad
Rote 6b Margareta Näslund
Rote 7 Kerstin Strand
Rote 8 Martin Lundmark
Rote 9 Bo Hagelin
Rote 10 Inger Marceau
Rote 11 Marie Fridén
Rote 12 Per Johannisson
Rote 13-14 Lis Staaf
Rote 21 Johnny Wallin
Rote 15-20, 22-25 Styrelseledamot


§13g erforderligt antal ledamöter i valberedning för en tid av ett (1) år
Mötet valde Arne Rosenqvist som sammankallande (nyval) och Hans Larsson
(omval). Bägge vill bli ersätta 2022.


§14 Övriga ärenden


§14a Hedersmedlemskap
Årsmötet valde Aina Svensson till hedersmedlem nr 14, Rune Stang till
hedersmedlem nr 15 och Bo Hagelin till hedersmedlem nr 16. De har varit rotar i
över 20 år.


§14b Temadag
Bondens marknad planeras till den 11-12/9 kl 10-15.
i samband med marknaden planerar vi för att samla alla föreningar I Ösmo så de
får chans att visa upp sig.


§14c Framtid Ösmo 2030
Kommunen har skickat en beskrivning om hur de arbetar med detta. Otto, Pelle
och Göran förtydligade innehållet. Vi kommer löpande att informera om detta på
kommande årsmöten. Från kommunens sida bor ingen i Ösmo så
Villaägareföreningen är viktig i detta arbete och vi har redan fått gehör för många
av våra synpunkter. Ex.vis att flytt av skolan ny finns i etapp 1.


§14d Villaägarfonden
Villaägareföreningen bidrar med medel från Villaägarfonden till upprustning av
garagelängorna i samfälligheten Soldaten med motivet att öka trivseln för
villaägarna i Ösmo. Kålbäcks färghandel bidrar med 30 %.


§15 Avslutning
Göran Bergander avslutade årsmötet och tackade de närvarande för visat intresse.
Årsmöte i Ösmo Villaägareförening
Vid protokollet:

Mötesordförande: Göran Bergander 

Mötessekreterare:  Margareta Molén                                                                   

Årsmöte.jpg