Julmarknad i Ösmo Centrum den 16 December kl 11.00 - 15.00

Samråd etapp 1 i utvecklingen av södra och centrala Ösmo

Hej alla!

Vår förening ska komma in med ett samråd till kommunen vad avser utvecklingen av centrala och södra Ösmo etapp 1. En etapp som kommer att prägla Ösmo som en framtida trädgårdsstad och landsbyggdsnod på Södertörn.


Ur den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050;
"Alla bebyggelsekategorier på plankartan behöver planeras så att goda och attraktiva livsmiljöer och ändamålsenliga boende- och arbetsplatsmiljöer utvecklas. För att utnyttja goda lägen i regionen kan många områden förtätas på ett hållbart sätt. Täthet är inte en kvalitet i sig, men bidrar tillsammans med utformningen av bebyggelsen till faktorer som upplevs som attraktiva av boende, förvärvsarbetande och besökare – som utbud av service och kollektivtrafik. Täthet ger fler invånare närhet till kollektivtrafik, service och andra målpunkter som också kan nås till fots eller med cykel.


En hög täthet utan en genomtänkt stadsplanering kan samtidigt skapa brist på tillräckliga utrymmen för barn att röra sig och vistas i utemiljöer. Andra utmaningar är att riskavståndet till vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods är tillräckligt, samt risker med buller och dålig luftkvalitet och att det finns tillräckliga utrymmen för skolor och skolgårdar, gång- och cykelvägar, parker och gröna ytor, torg och mötesplatser med mera. Även anläggningar och infrastruktur för de tekniska försörjningssystemen behöver utrymmen och till viss del skyddsavstånd. Det är viktigt att planera i ett tidigt skede så att alla dessa frågor kan hanteras på ett samlat sätt."

Gå in på kommunens hemsida och hämta ut plankarta och planbeskrivning. Läs igenom, tyck till och kom med kommentarer till ditt Rote-ombud, så att vi får in era synpunkter före 11 augusti.

Samrådsförslaget som pdf, klicka här....


Med vänlig sommarhälsning
Per Johannisson Ordförande